लोकसेवा आयोग लुम्बिनीमा ठुलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मिको माग (सूचनासहित)

स्वास्थ्यसमाचार / लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत सहायकस्तर पााँचौ तहका (प्राबिधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रयोगआत्मक परीक्षाको माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजीम लुम्बिनी प्रदशे सरकार र लुम्बिनी प्रदशे का बिभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको पद पुर्तिका लागी सुचना प्रकासित गरेको हो। स्थानीय तहमा आ.प्र. तथा वढुवाद्वारा पद पूति हुने स्वास्थ्य सेवा, सहायक पााँचौं तहका पदहरुको माग गरेको छ। माग गरेको पदहरुमा एचए जना जना कबिराज स्टाफ नर्स रेडियो गा्रहफर फार्मेसी…